သုံးလတစ်ကြိမ် ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်းနှင့် သုံးလပတ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးလတစ်ကြိမ် ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်းနှင့် သုံးလပတ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။