သုံးလပတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်‌ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးလပတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်‌ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။