AttachmentSize
PDF icon ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ1.43 MB
PDF icon ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် နေအိမ်တိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ခြင်းအပေါ် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးရန် စံနှုန်းများ88.38 KB
PDF icon ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်းအပေါ် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးရန် စံနှုန်းများ91.5 KB
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ1.33 MB
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်းအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ76.86 KB
PDF icon ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လူနေတိုက်ခန်းရောင်းဝယ်ခြင်းအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ74.92 KB
PDF icon ၂၀၁၈ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် မြေရောင်း/ဝယ်ခြင်းများအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများ325.69 KB
PDF icon ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ နယ်နမိတ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် အခြားရွာမြေများ၏ ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်း၊ ရောင်းဝယ်၊ 524.3 KB
PDF icon ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရာတွင် တစ်စတုရန်းပေ ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်နှုန်းထားများ115.31 KB