လစဉ် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကို ပေးသွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။
Tax Date :
10-03-2023
လစဉ် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကို ပေးသွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။
Tax Date :
10-02-2023
သုံးလပတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်‌ကြေညာလွှာ တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။
Tax Date :
31-01-2023
သုံးလတစ်ကြိမ် ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်းနှင့် သုံးလပတ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။
Tax Date :
10-01-2023

Pages

လစဉ်အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်တို့ကို ပေးသွင်းရမည့် နောက်ဆုံး ရက်ဖြစ်ပါသည်။

သုံးလပတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကြေညာလွှာတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအပ ကျန်အခွန်ထမ်းများအတွက် နှစ်ချုပ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာ နှင့် ဝင်ငွေကြေညာလွှာတို့ကို တင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက် ဖြစ်ပါသည်။

သုံးလတစ်ကြိမ်ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်း၊ သုံးလပတ်အထူးကုန်စည်ခွန်ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရမည့်နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။

 

နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကြေညာလွှာနှင့် ဝင်ငွေကြေညာလွှာတို့ကို တင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်