အဓိပ္ပါယ်

သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ( Co-operative )

၁။    သမဝါယမလုပ်ငန်း (Definition )
၁၉၉၂ခုနှစ် သမဝါယမအသင်းဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် သမဝါယမအသင်းများကို ဆိုလို ပါသည်။ ယင်းတွင် အခြေခံသမဝါယမအသင်း၊ သမဝါယမအသင်းစု၊ သမဝါယမအသင်းစုချုပ်နှင့် ဗဟိုသမဝါယမအသင်းများပါဝင်ပါသည်။