ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့်

Refund ( ပြန်အမ်းငွေတောင်းပိုင်ခွင့်)
    နှစ်အတွင်းပေးဆောင်ခဲ့သော အခွန်သည် ဥပဒေအရ အမှန်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ငွေထက် ပိုနေလျှင် အထောက်အထားပြသ၍ ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထားနိုင်သည်။ (သို့မဟုတ်) ပေးဆောင် ရမည့် အခွန်တွင် ခုနှိမ်ပေးရန် (သို့မဟုတ်) ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း ပေးသွင်းသည့် ကြိုတင်ခွန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တင်ပြနိုင်သည်။