ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ကန့်သတ်မှုမရှိသောတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။       စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံ ခန့်ခွဲမှုကွန်ပျူတာစနစ် (Tax Revenue Management System- TRMS) အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်များအား သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာများတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

          (က)    တင်ဒါပုံစံများ ထုတ်ယူရမည့် နေ့ရက်          -         ၃၁-၅-၂၀၂၃  မှ ၇-၆-၂၀၂၃ အထိ

                    နှင့်အချိန်                                                         ရုံးချိန်အတွင်း

          (ခ)     တင်ဒါပုံစံများထုတ်ယူရမည့်နေရာနှင့်         -          သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ

                    အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရမည့်နေရာ                        ဌာနခွဲ၊    ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး

                                                                                          ဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊နေပြည်တော်

          (ဂ)     တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ စတင်တင်သွင်း             -         ၁၃-၆-၂၀၂၃

                    ရမည့်  နေ့ရက်နှင့်အချိန်                                ရုံးချိန်အတွင်း

         (ဃ)    တင်ဒါအဆိုပြုလွှာနောက်ဆုံးတင်သွင်း       -         ၁၉-၆-၂၀၂၃

       ရမည့်  နေ့ရက်နှင့်အချိန်                                     ရုံးချိန်အတွင်း 

                                                 

၂။       အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာနခွဲ၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၀၄၁၉ နှင့် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ နေပြည်တော်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ