ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ကြော်ငြာစာအမှတ်     /၂၀၂၃

၁၃၈၅ ခုနှစ်  ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော်  ၁၄  ရက်

(၂၀၂၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ  ၁၅  ရက်)

၁။       စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် လစာနှုန်း ကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရရှိသော အောက်ဖော်ပြပါ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၂၅၀) နေရာ အတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ပါသည် -

ပညာအရည်အချင်း                                                                  အရေအတွက်

          (က)    တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ                                                           ၂၅၀ ဦး

(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူ သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ်

တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီး စာရင်းကိုင် ဒီပလိုမာလက်မှတ်တစ်ခုခုရရှိပြီး

 သူများအား ဦးစားပေးခန့်ထားမည်)                              

၂။       လျှောက်ထားသူသည် -

          (က)    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊

          ( )   ၁၅-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အသက်(၂၇)နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက်(၃၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်၊

          ( ဂ )   ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်၊

(ဃ)    ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်၊

( )   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆) နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)နှင့် အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ်ကျင့်သုံးသည့်ရုံးများတွင် အမြဲတမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်၊

( စ )   ရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းခံရပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် အနည်းဆုံး(၅)နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

၃။       လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသောအချက်များကို ပြည့်စုံစွာရေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာပုံစံကို ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာန၏ Website ဖြစ်သည့် www.ird.gov.mm တွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

          (လျှောက်လွှာရောင်းချခြင်း/ ထုတ်ပေးခြင်းမပြုပါ။)

၄။       လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိရမည် -

          (က)    ရက်သတ္တပတ်()ပတ်အတွင်း ရိုက်ကူးထားသော(x ၁.၂၅)အရွယ် ပတ်စ်ပို့ဓာတ်ပုံ()ပုံ

          ( )   တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ

          ( ဂ )   ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ

          ()    အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

          ( )   နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

          ( )   အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်းမိတ္တူ

()    အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက် (မူရင်း)

(  ကျန်းမာကြောင်းဆေးလက်မှတ် (မူရင်း)

( ဈ )   သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် (မူရင်း)

၅။       လျှောက်လွှာကိုပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)သို့ လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ အမြန်ချောပို့စနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ၁၅-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။

၆။       နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက လျှောက်လွှာအား သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

၇။      လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်ပေးပို့လာသောလျှောက်လွှာများ/ သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်နှင့် မကိုက်ညီသည့် လျှောက်လွှာများ/ ပြည့်စုံမှုမရှိသော လျှောက်လွှာများအား လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။

၈။      ရေးဖြေစာမေးပွဲတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အထွေထွေဗဟုသုတဘာသာရပ်များ ဖြေဆိုရမည် ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့်နေရာကို မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာနှင့် ကြေးမုံသတင်းစာ များတွင် ထပ်မံကြေညာပေးမည်။

၉။       ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများကိုသာ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေး ခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။

၁၀။    အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနခွဲ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၀၂၁ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

 

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန