အခွန်ထမ်း၏လက်မှတ် မှတ်တမ်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် လျှောက်လွှာပုံစံ [ပတခ(ဝင)-၀၁-၀၁]
အခွန်ရုံးပြောင်းလဲစည်းကြပ်ခံယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာ
အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းများအား အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းနှင့် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
အခွန်ပေးဆောင်ရမည့်အချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄၊ပုဒ်မခွဲ(က) အရ ကြေညာလွှာတင်သွင်းရမည့်ရက်ကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရန်လျှောက်လွှာ
အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စအလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန် တင်ပြသည့်လျှောက်လွှာ(တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်)
အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စအလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်း/ကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရန် တင်ပြသည့်လျှောက်လွှာ
သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံလွှာ [ပတခ(ဝင)-၀၁-၀၁(က)]