၁။     အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် အစိုးရဌာနများမှ ငွေလုံးငွေရင်းအသုံးစရိတ်ဖြင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း၊ ယာဉ်နှင့်စက်ကိရိယာ၊ ပရိဘောဂဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများကို တင်ဒါအောင်မြင်ခြင်းများအတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ပေးဆောင်ရမည့် ဝင်ငွေခွန် ၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန်၊ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား သိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။

၂။     ဝင်ငွေခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ဒါရရှိသူသည် တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သတ်မှတ်ထားသော သက်သာခွင့်များခုနှိမ်ပြီးနောက် လုပ်ငန်းမှ အသားတင်အမြတ်အပေါ် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ ဝင်ငွေ ခွန်နှုန်းထားဖြစ်သည့် ၀ % မှ ၂၅ % ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တင်ဒါရရှိသူသည် ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာ ခွင့်များမနုတ်မီ ယင်းကုမ္ပဏီက ရရှိသည့်စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ % ဖြင့်လည်းကောင်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။     စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ အရ အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများသည် တင်ဒါစနစ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းတို့အတွက် ငွေပေးချေသည့် အချိန် တွင် ကျသင့်သောဝင်ငွေခွန်ကို နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ပေးချေပါက ပေးချေငွေအပေါ် ၂ %၊ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ပေးချေပါက ပေးချေငွေအပေါ် ၂.၅ % နုတ်ယူပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၄။     ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ဒါအောင်မြင်သူများအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄ ၊ ပုဒ်မခွဲ(က)ပါ ကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မခွဲ(ဃ)ပါ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် တင်ဒါရရှိခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသဖြင့် ထိုကိစ္စရပ်များမှအပ ကျန်ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် တင်ဒါရရှိခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။     မော်တော်ယာဉ်များ ရောင်းချခွင့် တင်ဒါအောင်မြင်သူများအနေဖြင့် Double Cab 4 Door Pickup မှ အပ ၁၅၀၁ CC နှင့်အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့်ဝက်ဂွန်ကားများ၊ ကူပေး (Coupe) ကားများ ထုတ်လုပ်/တင်သွင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်ခွန်နှုန်းများမှာ ၁၅၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC အထိ ၁၀ % ၊ ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ CC အထိ ၃၀ % ၊ ၄၀၀၁ CC အထက် ၅၀ % ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။     တင်ဒါအောင်မြင်သူများအနေဖြင့် အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့်သဘာတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်း အက်ဥပဒေ ဇယား (၁)၊ အမှတ်စဉ် ၅(ဂ)အရ တန်ဖိုးအပေါ် ၁ % ပေးဆောင်ရပါမည်။ သို့ရာတွင် အများဆုံးပေးဆောင်ရမည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်မှာ ကျပ် ၁၅၀,၀၀၀ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုက်သင့်သည့် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်အား တင်ဒါအောင်မြင်သူက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။      အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းများအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက www.ird.gov.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန