ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသည့် အငယ်တန်းစာရေးရာထူး (၂၈၄) နေရာအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း