စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ဝင်ငွေရရှိသည့် အချိန်၌ အခွန်ကို ပင်ရင်းမှ နုတ်ယူ ပေးသွင်းခြင်းနှင့် နုတ်ယူပေးသွင်းငွေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက် ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို အသိပေးခြင်း

 

၁။       လစာခေါင်းစဉ် နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ငွေတစ်ရပ်ရပ်ကို ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ငွေထုတ်ပေးချိန်တွင် ထုတ်ပေးငွေမှ ကျသင့်အခွန်ကို နုတ်ယူ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။       လစာခေါင်းစဉ်မှ အပ ဖြစ်သော ဝင်ငွေအမျိုးအစားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ထုတ်ပြန်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ငွေထုတ်ပေးချိန်၌ အခွန်ကို နုတ်ယူ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။       ငွေထုတ်ပေးချိန်၌ နုတ်ယူထားသည့် အခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ -

     (က)    နုတ်ယူထားသူသည် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည့် စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက နုတ်ယူသည့်နေ့၌ ပေးသွင်းရပါမည်။

     (ခ)     အခြားသူဖြစ်ပါက နုတ်ယူသည့်နေ့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း၌ ပေးသွင်းရပါမည်။

၄။       နုတ်ယူထားငွေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို နုတ်ယူသည့်နေ့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးသို့ ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၅။       ပင်ရင်းမှနုတ်ယူသည့် အခွန်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ -

     (က)     အခွန်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်မှု ဖြစ်ပေါ်ပါကပေးဆောင်ရန် ပျက်ကွက်သော  ပမာဏ၏ ၁၀  ရာခိုင်နှုန်းကို နောက်ကျပေးဆောင်ခြင်းအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေ အဖြစ် ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

     (ခ)     သတင်းအချက်အလက်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း  ပေးပို့ရန်   ပျက်ကွက်ပါက ကျပ်ငါးသိန်းထက် မပိုသော ဒဏ်ငွေကိုလည်း ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆။       သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေ့ရက်ထက် ကျော်လွန်၍ အခွန်ပေးဆောင်ရမည့် အချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးစေလိုပါက အကြောင်းရင်းကို ဖော်ပြလျက် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လိပ်မူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် -

(က)    အခွန်ထမ်း ကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ် ကျင့်သုံးသည့် ရုံးများအတွက်ဌာနမှူး၊

(ခ)     အခွန်ရုံးမှ အခွန် စည်းကြပ်သည့်စနစ် ကျင့်သုံးသည့် ရုံးများအတွက် ဆိုင်ရာ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး၊ ဌာနမှူး သို့မဟုတ် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး၊

 

ပုံ (မင်းထွဋ်)

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန