ဝင်ငွေကာလ   (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၅) ထိ

ဝင်ငွေကာလ   (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ထိ

ဝင်ငွေကာလ   (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ထိ

ဝင်ငွေကာလ   (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၈) ထိ

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(ဂ) ပါ ကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မ ၁၁(စ) ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှ အပရောင်းရငွေကျပ်သိန်း (၁၅၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောင်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁(ဂ) ပါ ကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မ ၁၁(စ) ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှအပ ရေင်းရငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) ပါ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပုဒ်မ ၁၄(ဃ)ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှအပ ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည်။

၂၀၁၄ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ

ကုမ္ပဏီ (အသားတင်အမြတ်၏ - ၂၅%)
ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား (အသားတင်အမြတ်၏ - ၃၅%)
နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ (အသားတင်အမြတ်၏ - ၂၅%)