ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၅ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၆ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၉  ထိ

(၄၈)သိန်းကျော်မှသာလျှင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (က) အရ အခွန်စည်းကြပ်မည်

(၄၈)သိန်းကျော်မှသာလျှင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (က) အရ အခွန်စည်းကြပ်မည်

သက်သာခွင့်များ

မှ ၂၀၀၀၀၀၀ ထိ ၀%
၂၀၀၀၀၀၁ မှ ၅၀၀၀၀၀၀ ထိ ၅%
၅၀၀၀၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၀%
၁၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၂၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၅%
၂၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၃၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၂၀%
၃၀၀၀၀၀၀၁ နှင့်အထက်     ၂၅%