အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရန်လိုအပ်သည့်ထောက်အထားများ