ဒုတိယဦးစီးမှူး(ဝင်ပေါက်)ရာထူးနေရာများအတွက် အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း