နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များက နိုင်ငံတော်သို့ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်အကောက်များ အပြေအကြေပေးဆောင်ခြင်း၊ အခွန်စာရင်းရှင်းလင်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ပြီး/မပြီး စိစစ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ် ပြင်ဆင်ချက်