ပြင်ပ (ဝင်ပေါက်) မှ ဒုတိယဦးစီးမှူးများ ရွေးချယ်ခန့်ထားရေး (၂၁-၁၀-၂၀၂၃ နှင့် ၂၂-၁၀-၂၀၂၃) ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း