ဝင်ငွေနှင့်တာဝန်

၂။ ဝင်ငွေနှင့်တာဝန် (INCOME & OBLIGATION)

- အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊ တင်ပို့လျှင် (အထူးကုန်စည်ခွန်)
- ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်)
- ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေရလျှင် (ဝင်ငွေခွန်)
- စာချုပ်စာတမ်းများ ချုပ်ဆိုလျှင် (တံဆိပ်ခေါင်းခွန်)  အသီးသီးပေးဆောင်ရပါမည်။