အယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်

အယူခံနိုင်ခွင့် ( Appeal )

- မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို မကျေနပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဥပဒေများ နှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။