အယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်

Appeal (အယူခံဝင်နိုင်ခွင့်)

လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို မကျေနပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာအခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။