အဓိပ္ပါယ်

၁။ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် ( Definition )

- ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်
- ကုမ္ပဏီ၊အစုစပ်၊ဖက်စပ်၊အဖွဲ့အစည်း၊အသင်းအဖွဲ့များမဟုတ်ဘဲ
- ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်သာ ဝင်ငွေရရှိသူ