ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့်

Refund ( ပြန်အမ်းငွေတောင်းပိုင်ခွင့်)

နှစ်အတွင်းပေးဆောင်ခဲ့သောအခွန်သည် ဥပဒေအရအမှန်ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ထက်ပိုနေလျှင် အထောက်အထားပြသ၍ ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထားနိုင်သည်။ (သို့မဟုတ်) ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်တွင် ခုနှိမ်ပေးရန်(သို့မဟုတ်) ဝင်ငွေနှစ်အတွင်းပေးသွင်းသည့် ကြိုတင်ခွန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တင်ပြနိုင်သည်။