ကင်းလွတ်ခွင့်

၅။ အခွန်ထမ်း၏အခွင့်အရေးများ ( Taxpayer’s Rights)

 ကင်းလွတ်ခွင့်Examption
- အထူးကုန်စည် ၅ မျိုးမှအပ ကျန်အထူးကုန်စည်များ ပြည်ပတင်ပို့လျှင် အထူးကုန်စည် ခွန် မကျသင့်ပါ။
- အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် ဆေးရွက်ကြီး၊ဆေးပေါ့လိပ်နှင့်ဆေးပြင်းလိပ် ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်ရောင်းရငွေ စုစုပေါင်း ကျပ်သိန်း၂၀၀တိတိထက် မပိုလျှင် အထူးကုန်စည်ခွန် မကျသင့်ပါ။(၂၀၁၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၂)
- ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့် ကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ရောင်းရငွေ၊ ကုန်သွယ်မှု ရငွေနှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်သည့် ဝန်ဆောင်မှုရငွေသည် တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်းကျပ်သိန်း(၅၀၀) မကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။  ( ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ (၁၅)) စုစုပေါင်းဝင်ငွေသည် ကျပ်သိန်း(၅၀၀) ကျော်လွန်မှသာ ထိုဝင်ငွေအားလုံးအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
- ၂၀၁၈ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က)ပါ ကုန်စည် ၈၆ မျိုးကို ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း၊ ရောင်းဝယ်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။
- ၂၀၁၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဃ)ပါ ဝန်ဆောင်မှု ၃၀ မျိုး ကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။
- လျှပ်စစ်ဓါတ်အားနှင့် ရေနံစိမ်းမှအပ အခြားကုန်စည်များ ပြည်ပတင်ပို့ရောင်းချလျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုညရာခိုင်နှုန်းသာကျသင့်၍ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အခွန်ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိ၍ အခွန်ပြန်အမ်းငွေ တောင်းခံနိုင်ပါသည်။(၂၀၁၈ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇)
- အသစ်ထူထောင်သော စက်မှုလက်မှုကို အခြေခံသည့်အသေးစား၊အလတ်စား လုပ်ငန်းများ အတွက် လုပ်ငန်းစတင်သောနှစ်အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်ကာလ အတွင်း တစ်နှစ်စုစုပေါင်း အသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထိ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ပါသည်။ ဖော်ပြပါ ဝင်ငွေထက်ပိုမိုရရှိပါက ပိုမိုရရှိသည့် ဝင်ငွေအပေါ်တွင်သာ ဝင်ငွေခွန် ကျသင့်ပါမည်။