အခြား

၇။ အခြားသိသင့်သည့်အကြောင်းအရာများ

လစာငွေထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ကျသင့်အခွန်ကို နုတ်ယူပြီး ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာ ပတခ(ဝင) - ၁၅ ဖြစ်ပါသည်။

လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ(ဝင) - ၁၆ ကို ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးသုံးလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်တို့က တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်-

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်း၊ ဌာနဖြစ်လျှင် ဆိုင်ရာရုံး၏ အကြီးအကဲ။

တစ်ဦးတစ်ယောက်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင် ယင်းလုပ်ငန်း၏ပိုင်ရှင်။

ပုဂ္ဂိုလ်စုဖြစ်လျှင် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်စု၏အုပ်ချုပ်မှုကို တာဝန်ယူသော ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်။

သမဝါယမအသင်းဖြစ်လျှင် ယင်းအသင်း၏ ဥက္ကဌနှင့် အတွင်းရေးမှူး။

(form ပုံစံများကို  form & publication link တွင် download ပြုလုပ်၍ရယူနိုင်ပါသည်။)

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇ / ၂၀၁၈ ပါ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ငွေပေးချေချိန်တွင် ပင်ရင်းမှဖြတ်တောက်၍ Withholding Tax ပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။ သို့ရာတွင် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက ဝင်ငွေခွန် ၂.၅% နုတ်ယူပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။