ဝင်ငွေကြေညာလွှာ/လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း/ နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် နှိုးဆော်ခြင်း