အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများအား Mobile Device များပေါ်တွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် IRD Law App ကို Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း

ပြည်တွင်းအခွန်များဦ:စီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းများအား Mobile Device များပေါ်တွင် မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ် နှစ်ဘာသာဖြင့် အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်စေရန် IRD Law App ကို  အောက်ပါ Link များတွင် Download ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

Google Play Store Link - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nandar.ird_lawapps

iOS Link- https://itunes.apple.com/us/app/tax-law/id1320725307?ls=1&mt=8