အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူ/ တည်ဆောက်/ ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ရှင်းလင်းခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

၁။   အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူခြင်း/ တည်ဆောက်ခြင်း/ ရောင်းချခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်လိုပါက ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်း၊ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။   ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝယ်ယူ/ တည်ဆောက်/ ရောင်းချသည့် အခြေပစ္စည်း သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင်တည်ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး ကာလတန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် ပြင်ပရှိ မြို့နယ်များနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် တည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ကာလတန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်၍လည်းကောင်း ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုခံယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၃။   ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်မှုခံယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်မှု ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်မှုခံယူပြီး တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူရန် ပျက်ကွက်ပါက ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ချက်မှာ အလိုအလျောက် ပျက်ပြယ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကျော်မှ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူမည်ဆိုပါက လက်ရှိကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်စံနှုန်းများဖြင့် ပြန်လည်တန်ဖိုး သတ်မှတ်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။

၄။   အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူခြင်း/ တည်ဆောက်ခြင်း/ ရောင်းချခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ပေးဆောင် ခြင်းကိစ္စရပ်များကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည် -

(က)    အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူခြင်း/ တည်ဆောက်ခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်လိုပါက အခြေပစ္စည်းတည်ရှိရာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ရုံးသို့ ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းပြီး ဝယ်ယူခြင်းအတွက် ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်ပါက ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြခြင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅ ပါ အခွန်နှုန်းထားများအတိုင်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်း နှင့် သတ်မှတ်တန်ဖိုးအပေါ် တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ထမ်းဆောင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်။

(ခ)   အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ရောင်းချခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်လိုပါက အောက်ပါ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည် -

(၁)   အခြေပစ္စည်း လွှဲပြောင်းရောင်းချသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အခြေပစ္စည်းတည်ရှိရာ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်းနေထိုင်သည့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ရုံးသို့ ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းနှင့် ကျသင့်အခွန်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပေးသွင်းခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ရ ပါမည်၊

(၂)   သတ်မှတ်ပေးထားသည့်ကာလတန်ဖိုးအပေါ် မူလအဝယ်တန်ဖိုးနှင့် ယင်းပစ္စည်း လွှဲပြောင်းရောင်းချရာတွင် ဖြည့်စွက်အသုံးပြု ခဲ့ရသည့် ကုန်ကျစရိတ်များအား ခွင့်ပြုနုတ်ပယ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဉပဒေအရ မြတ်စွန်းသည့်ငွေ အပေါ် ၁၀% ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်၊

(၃)   နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခြေပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းပြုလုပ်သည့် အခြေပစ္စည်း၏တန်ဖိုး စုစုပေါင်းသည် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက်မပိုလျှင် အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေ ပေါ်ပေါက်စေ ကာမူ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။

၅။   အိမ်ခြံမြေ/ အဆောက်အဦ ဝယ်ယူခြင်း/ တည်ဆောက်ခြင်း/ ရောင်းချခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ website ဖြစ်သော www.ird.gov.mm သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန