အခွန်ထမ်းများမှ Account Registration ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

ဆောင်ရွက်ခယူ၍ ကြေညာလွှာဖြည့်သွင်းသူ (Paid Preparer) မှ Account Registration ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်

အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် e-Filing Management System အသုံးပြု၍ ကြေညာလွှာတင်သွင်းပုံအဆင့်ဆင့်

ဆောင်ရွက်ခယူ၍ ကြေညာလွှာဖြည့်သွင်းသူ (Paid Preparer) မှ e-Filing Management System အသုံးပြု၍ ကြေညာလွှာတင်သွင်းပုံအဆင့်ဆင့်