၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀၀) စာရင်း

PDF Upload

Attachment Size
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀) ဦး(ပုဂ္ဂလိက-နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ) 177.93 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၃) ဦး(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီများ)(ဘဏ်လုပ်ငန်း) 114.86 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀၀) ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီများ) 704.25 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၆) ဌာနစာရင်း(နိုင်ငံပိုင်-ကုမ္ပဏီများ) 104.09 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၆)ဦးစာရင်း(ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ) 111.91 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀)ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိကနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ) 174.85 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၈)ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီ)(ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး 130.33 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀၀)ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီ) 760.77 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝင်ငွေခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် အလွှာလိုက်စာရင်း 118.91 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်(၁၂) ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ) 562.73 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် (၁၀၀)ဦးစာရင်း(ပုဂ္ဂလိက-မြန်မာကုမ္ပဏီ) 604.34 KB
၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံးထမ်းဆောင်သည့် (၃) ဌာနစာရင်း(နိုင်ငံပိုင်) 331.02 KB