ဝင်ငွေကာလ (၁-၄-၂၀၁၄) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၅) ထိ

ဝင်ငွေကာလ (၁-၄-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ထိ

ဝင်ငွေကာလ (၁-၄-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၉ ) ထိ

ဝင်ငွေကာလ (၁-၄-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၈) ထိ

ဝင်ငွေကာလ (၁-၄-၂၀၁၆) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ထိ

(သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် (သို့မဟုတ်) မြို့နယ်အလိုက်တန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲမှ သတ်မှတ်ထားသည့်တန်ဖိုး)
(အောင်ဘာလေသိန်းဆုရငွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေ၊ အစုရှယ်ယာ၊ အိမ်ခြံရောင်းချခြင်းမှရငွေ)

၂၀၁၄ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ

စဉ် ဝင်ငွေ(ကျပ်) ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၃%
၂။ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၅%
၃။ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀ ၁၀%
၄။ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀%
၅။ ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင့်အထက် ၃၀%

 

၂၀၁၅ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ

စဉ် ဝင်ငွေ(ကျပ်) ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၃%
၂။ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၅%
၃။ ၅၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀ ၁၀%
၄။ ၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀%
၅။ ၁,၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀ နှင့်အထက် ၃၀%

 

၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ

စဉ် ဝင်ငွေ(ကျပ်) ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ၁ - ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅%
၂။ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀%
၃။ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက် ၃၀%

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ

စဉ် ဝင်ငွေ(ကျပ်) ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ၁ - ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅%
၂။ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀%
၃။ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက် ၃၀%

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ

စဉ် ဝင်ငွေ(ကျပ်) ဝင်ငွေခွန် ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ၁ - ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅%
၂။ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀%
၃။ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက် ၃၀%