ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၅ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၆ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၉  ထိ

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(ဂ) ပါကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မ ၁၁(စ)ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှ အပ ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း (၁၅၀) ကျော်လ ျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(ဂ) ပါကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မ ၁၁(စ)ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှ အပ ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) ပါကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မ ၁၄(ဃ)ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှ အပ ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း (၂၀၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(က) ပါကုန်စည်များနှင့် ပုဒ်မ ၁၄(ဃ)ပါ ဝန်ဆောင်မှုများမှ အပ ရောင်းရငွေကျပ်သိန်း (၅၀၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည်။

သက်သာခွင့်များ

မှ ၂၀၀၀၀၀၀ ထိ ၀%
၂၀၀၀၀၀၁ မှ ၅၀၀၀၀၀၀ ထိ ၅%
၅၀၀၀၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၀%
၁၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၂၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၅%
၂၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၃၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၂၀%
၃၀၀၀၀၀၀၁ နှင့်အထက်     ၂၅%