ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၅ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၆ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၉  ထိ

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မ ၁၁(စ) စဉ်(၁) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သော်လည်း စီးပွားဖြစ်ဌားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ပါမည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မ ၁၁(စ) စဉ်(၁) အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သော်လည်း စီးပွားဖြစ်ဌားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ပါမည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁(ဃ) စဉ်(၁) အရ စီးပွားဖြစ်ဌားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ပါမည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ပုဒ်မ ၁၅ ပုဒ်မခွဲ(ခ) ပုဒ်မငယ်(၂) အရ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ကျော်လျှင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ပါမည်။

သက်သာခွင့်များ