ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၄ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၅ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၅ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၆ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ ထိ

ဝင်ငွေကာလ     ၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၉  ထိ

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကျသင့်ပါသည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်ပါ။

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အနုပညာမှအပ ကျန်လုပ်ငန်းများ ကျပ်သိန်း ၁၅၀ ကျော်လျှင် ၅% ကုန်သွယ်ခွန်ကျ (၂၀၁၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ)

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အနုပညာမှအပ ကျန်လုပ်ငန်းများ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော်လျှင် ၅% ကုန်သွယ်ခွန်ကျ (၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ)

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အနုပညာမှအပ ကျန်လုပ်ငန်းများ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ကျော်လျှင် ၅% ကုန်သွယ်ခွန်ကျ (၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ)

ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အနုပညာမှအပ ကျန်လုပ်ငန်းများ ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ကျော်လျှင် ၅% ကုန်သွယ်ခွန်ကျ (၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ)

သက်သာခွင့်များ

မှ ၂၀၀၀၀၀၀ ထိ ၀%
၂၀၀၀၀၀၁ မှ ၅၀၀၀၀၀၀ ထိ ၅%
၅၀၀၀၀၀၁ မှ ၁၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၀%
၁၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၂၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၅%
၂၀၀၀၀၀၀၁ မှ ၃၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၂၀%
၃၀၀၀၀၀၀၁ နှင့်အထက်     ၂၅%