အခြား

ရ။ အခြား(Other)
(က) လစာဝင်ငွေခွန်

- အသင်း၏အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းများအနက် တစ်နှစ် လစာဝင်ငွေ ၄၈ သိန်းကျော်ရရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှ လစာဝင်ငွေခွန်ကို ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရပါမည်။(တစ်ဦးချင်း ပုဂ္ဂိုလ်Individual ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ရှိ၊ အခွန်ကျသင့်ခြင်း Taxation ခေါင်းစဉ်ငယ် Salaryတွင် ဝင်ရောက်    ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။) (ဝန်ထမ်း၏ကျသင့်မည့်အခွန်ကို Tax Calculator link တွင်ဝင်ရောက် တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)
- လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်ငွေ မှ ကျသင့်အခွန်ကိုနုတ်ယူရမည်။ထိုသို့နုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်သူ၏နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်းမှ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို (လစာဝင်ငွေခွန်နမူနာ တွက်ချက်ပုံ အတိုင်း) ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး အညီအမျှအရစ်များဖြင့် နုတ်ယူပြီး ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ် ပေးသွင်းရမည့်ပုံစံမှာ ပတခ (ဝင)-၁၅ ဖြစ်ပါသည်။    
- လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ (ဝင)-၁၆ ကိုမူ ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ အသင်းဥက္ကဌ သို့မဟုတ် အတွင်းရေးမှူးက တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(form ပုံစံများကို  form & publication link တွင် download ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။)

(ခ) Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းခြင်း
- အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း သမဝါယမအသင်းများ အနေဖြင့် သဘောတူစာချုပ်အရ ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်စေခြင်းတို့အတွက် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန်မလိုပါ။ သို့ရာတွင် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက ၂.၅%ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရပါမည်။
( အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၄၇/၂၀၁၈ ကို Policy & Laws link တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)

(ဂ) လေလံတင်ဒါများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကျသင့်မှုများ
တံဆိပ်ခေါင်းခွန်
- သမအသင်းနှင့် လေလံတင်ဒါ အောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်တို့ သဘောတူစာချုပ်ချုပ် ဆိုရာတွင် စာချုပ်ပါတန်ဖိုး၏ ၁% (အများဆုံးကျပ် ၁၅၀၀၀၀ထိ) တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်က ထမ်းဆောင်ရပါမည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
- စာချုပ်တန်ဖိုးအရ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို လေလံတင်ဒါ အောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်အမည်ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ သမဝါယမအသင်းအမည် နှင့် လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာတို့ကို အဆိုပါငွေသွင်းချလန်တွင် ဖော်ပြရပါမည်။

ဝင်ငွေခွန်
 လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ သမအသင်းက သဘောတူစာချုပ်အရ ငွေပေးချေချိန်များတွင် withholding tax (၂%) ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်အမည်ဖြင့် ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သို့ရာတွင်ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ၂.၅% ဖြတ်တောက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။