အခြား

၇။ အခြား(Other)

(က) လစာဝင်ငွေခွန်
၁။    ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများအတွက် လစာထုတ်ပေးသူသည် တစ်နှစ်လစာဝင်ငွေ ၄၈ သိန်း အထက် ရရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၏ လစာမှ ဝင်ငွေခွန်ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရန် တာဝန် ရှိပါသည်။ (တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် Individual ခေါင်းစဉ်ကြီး အောက်ရှိ၊ အခွန်ကျသင့်ခြင်း Taxation ခေါင်းစဉ်ငယ်၊ အခွန်တွက်ချက်ခြင်း Salary တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။) (ကျသင့်မည့်အခွန်ကို Tax Calculator link တွင်ဝင်ရောက် တွက်ချက်  ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)  

၂။    လစာငွေထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေ ထုတ်ပေးချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ ကျသင့်အခွန်ကို နုတ်ယူရမည်။ ထိုသို့နုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်သူ၏ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်းမှ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို (လစာဝင်ငွေခွန် နမူနာတွက်ချက်ပုံအတိုင်း) ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး အညီအမျှ အရစ်များဖြင့် နုတ်ယူပြီး ပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် ပုံစံမှာ ပတခ (ဝင)-၁၅ ဖြစ်ပါသည်။    

၃။    လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ(ဝင)-၁၆ ကို မူဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း ကုမ္ပဏီ မန်နေဂျာက တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။
- ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ လစာဝင်ငွေခွန်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လစဉ်အခွန်ပေးသွင်းခြင်း၊ နှစ်ချုပ်လစာ စာရင်းတင်သွင်းခြင်းတို့ကိုမူ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးရုံးတွင်သာ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
(form ပုံစံများကို  form & publication link တွင် download ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။)        

(ခ) ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခြင်း(Withholding Tax)

၄။    အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် သဘောတူ စာချုပ်အရပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်စေခြင်းတို့အတွက် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံသားနှင့် ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက ငွေပေးချေချိန်တွင် ငွေလက်ခံမည့်လုပ်ငန်းရှင်ထံမှ Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရန်မလိုပါ။ သို့ရာတွင် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက ၂.၅% ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၄၇/၂၀၁၈ ကို Policy & Laws link တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။)

 

(ဂ) ကုန်စည်များတင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း (Import & Export)

      နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစနစ် ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်း/ တင်ပို့ချိန်တွင် အကောက်ခွန်နှင့်အတူ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၊ အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်တို့ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။ ( SAS ) စနစ်ဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူနေသည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန်အတွက် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။