နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီ အခွန်ထမ်းပြည်သူများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးနှိုးဆော်ချက်

၁။   နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကို ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မည်ဖြစ်သဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ (၆) လကို ကြားကာလဘတ်ဂျက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။

၂။   အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အကူးအပြောင်းကာလအတွင်း အခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကိုစီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်-၅၁၀/၂၀၂၁ ဖြင့်ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာအား https://www.ird.gov.mm/sites/default/files/Notification_510_2021.pdf တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာ နိုင်ပါသည်။

၃။   အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နှင့်အညီ အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအား လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ရာ အောက်ပါအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ပါသည်-

(က)  ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ ၆ လတာ ဝင်ငွေရရှိသည့်ကာလသည် ၂၀၂၁-၂၀၂၂  ဝင်ငွေနှစ် (သို့မဟုတ်) ရောင်းရငွေ (သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုရငွေရရှိသောနှစ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့် အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်၊

(ခ)  အဆိုပါကာလအတွက် ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။  ယခုအခါ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (၆လ) ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်ဆုံးရန် အချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါသဖြင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိတို့ဆောင်ရွက် ရမည့် အခွန်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ကြပါရန် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။

၅။   အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် သိရှိလိုသည်များရှိပါက အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (သို့မဟုတ်) အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅) (သို့မဟုတ်) ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (သို့မဟုတ်) အခွန်ထမ်း ဝန်ဆောင်မှုဗဟိုအဖွဲ့၊ အမှတ် (၁၂၈/ ၁၃၂)၊ ဒုတိယထပ်နှင့်တတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း (အလယ်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်၊ ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၈-၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈-၃၈၉၃၇၀ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၄၀၆၁၀၉၁ သို့ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန