ပုဂ္ဂိုလ်စု/အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း