ကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ငွေများအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

ကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ငွေများအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းစိစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိပေးကြေညာချက်

၁။   ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်အတွက် ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်ငွေများ အပြည့်အဝကောက်ခံရရှိစေရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရာ၌ အခွန်ထမ်းပြည်သူများမှ လိုလားစွာဖြင့် အခွန်ပေးဆောင်လာစေရေးအတွက် အခွန်ထမ်းပြည်သူများ၏ အခက်အခဲ များအား အလေးထားဂရုပြု ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီများတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်သူများ၏ အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ငွေများအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းစိစစ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လွယ်ကူချောမွေ့မြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍  ကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များအား စိစစ်ခြင်း/ အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း ဆိုင်ရာစီမံချက်အဖွဲ့ ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။    စီမံချက်ကာလအဖြစ် ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားပြီး စီမံချက်ရုံးခန်းကို အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာတွင် ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည် -

အမှတ်(၁၆၃/၁၆၇)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊

ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၊ မြေညီထပ်)။

၃။   စီမံချက်အဖွဲ့အနေဖြင့် ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များအား စိစစ်ခြင်း/အခွန်စည်းကြပ်ခြင်းတို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ရက်များအတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည် -

(က)    အခွန်ထမ်းက ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထားပြည့်စုံပါက အလုပ်လုပ်ရက်(၅)ရက်အတွင်း၊

(ခ)   ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေအပေါ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသောအခွန်နှုန်းဖြင့် စည်းကြပ်မှုဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စများ အတွက် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်း၊ အထောက်အထားပြည့်စုံပါက ရုံးချိန်အတွင်း။

၄။   ဤကြေညာချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက အခွန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုဗဟိုအဖွဲ့ရုံး အမှတ်-၅၉/၆၁(မြေညီထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (နေပြည်တော်) ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး(ရန်ကုန်) အမှတ်-၅၉/၆၁(ပထမထပ်)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သို့မဟုတ်) အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး) ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကြား၊ ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂  သို့မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန