အသုံးပြုမည့် ဝင်ငွေရလမ်းများအလိုက် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက်အထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်